JABATAN

NAMA

Ka. Lab. Teknobio Industri apt. Stefani Santi W., S.Far., M.Biotech
Ka. Lab. Teknobio Lingkungan Ir. Ign. Pramana  Yuda, M.Si, Ph.D
Ka. Lab. Teknobio Pangan Drs. F. Sinung Pranata, M.P.
Ka. Lab  Molekuler

Leave a Comment